ประเภทของสติ๊กเกอร์

ประเภทของสติ๊กเกอร์ แบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด

1. ชนิดรีด

2.ชนิดหล่อ